Logo Cool PlanetCool Planet

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
  • +66
  • หมายเหตุ : กรณีขอใบกำกับภาษีในนามบุคคลให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ในนามบริษัทให้แนบสำเนา ภพ.20
เลือกวิธีการจัดส่ง
ราคา

18

32
สรุปการสั่งซื้อ (0 ชิ้น)
สินค้า จำนวน ราคา
มูลค่าสินค้า 0
ค่าจัดส่ง 20
ยอดสุทธิ (รวมภาษี) 20 บาท
ขั้นตอนต่อไป